Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató neve: APMS Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Lehel utca 5.
Adószáma: 27990746-2-04
Cégjegyzékszáma: Cg.04-09-015402
E-mail: info@apms.hu
Internet: https://www.apms.hu
Munkaidőben (munkanapokon 9-17 óráig elérhető) Telefonszám: +36 (70) 719 1438

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a APMS Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: szolgáltató) által biztosított tárhely (webhosting) jellegű szolgáltatások, domain szolgáltatás, szerverhoszting, virtuális és fizikai szerver bérlete, továbbá minden más, a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási Lapokon részletesen meghatározott szolgáltatás tárgyában a megrendelővel (a továbbiakban: megrendelő) megkötött Webhosting Szolgáltatási Szerződés ( a továbbiakban: Szolgáltatási Szerződés ) részletes és általános feltételeit tartalmazza, melyeket a megrendelő a Webhosting Szolgáltatási Szerződés megkötésével, illetőleg megrendelés során – annak elfogadásával magára nézve kötelezőnek ismer el.

1. Az ÁSZF hatálya

1.1. Felek rögzítik, hogy a szolgáltató és megrendelő jogviszonyában jelen ÁSZF a Szolgáltatási Szerződés megkötésével, illetőleg elektronikus megrendelés esetén a megrendeléssel egyidejűleg lép hatályba és a felek közötti jogviszony megszűnéséig, illetőleg az abból eredő teljes körű elszámolás megtörténtéig alkalmazandó. Jelen ÁSZF a felek, azaz a szolgáltató és a megrendelő közötti jogviszony általános feltételeit, mindkét fél jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A Szolgáltatási Szerződés alapján a felek közötti jogviszony határozott időtartamra jön létre.

2. A szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1. A szolgáltató köteles a szolgáltatás – a jogszabályi előírások, a Szolgáltatási Szerződés és annak részét képező jelen ÁSZF, valamint az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási Lapok tartalma szerinti – folyamatos nyújtására. A szolgáltató évesszinten 95,0 % időbeli rendelkezésre állást garantál a szolgáltatásaira azzal, hogy a fennmaradó 5,0 %-ba, mint kiesési időbe nem tartozik bele a 2.2 pontban meghatározott karbantartási idő.
A szolgáltató szavatolja, hogy a szolgáltatás biztosításához minden adminisztratív és technikai eszközzel rendelkezik, a szolgáltatás az adott szolgáltatásra irányuló első fizetési kötelezettség megrendelő által történő teljesítését követő munkanapon, a jelen ÁSZF-től eltérő rendelkezéseket tartalmazó egyedi Szolgáltatási szerződések esetén pedig – amennyiben a Szolgáltatási Szerződés másként nem rendelkezik – a Szolgáltatási Szerződés megkötése után azonnal aktiválásra kerül. A fizetési kötelezettség azon a napon tekinthető teljesítettnek, amikor a jelen ÁSZF mellékletében meghatározott összeg a szolgáltató számláján jóváírásra, avagy részére készpénzben átadásra kerül.

2.2. A szolgáltató köteles a folyamatos működtetés érdekében a szolgáltatásaihoz szükséges tárgyi eszközök rendszeres karbantartására. A karbantartásról a szolgáltató a megrendelőt legalább 24 (huszonnégy) órával előzetesen értesíti, és gondoskodik arról, hogy a karbantartás ne haladja meg a mindösszesen havi 72 (hetvenkettő) óra időtartamot.
A szolgáltató egyébként is köteles a szolgáltatásban bekövetkezett meghibásodást, üzemzavart lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn belül kijavítani.
A szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki fel nem róható okból bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok miatt következtek be. Szolgáltató a folyamatos teljesítés érdekében jogosult, más úgynevezett alvállalkozó céggel, szerződést kötni.
A szolgáltató felelőssége így különösen nem terjed ki az erőszakos behatolásból, erőszakos bűncselekményből eredő károkért, elemi kárért, továbbá a 4.4. pontban részletezett vis major-ért. A szolgáltató a megrendelő vagy saját maga által alkalmazott szünetmentes tápegységek és feszültségvédelmi berendezések által nem kivédett zavarokért, túlfeszültségért sem felelős.
A szolgáltató a szolgáltatásról a felügyelete alatt álló hálózati komponensekre vonatkozó minőségi kritériumok figyelembevételével gondoskodik.

2.3. A szolgáltató köteles a Szolgáltatási Szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatosan a megrendelő által kért technikai felvilágosítást e-mail útján megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjedhet ki.

2.4. A szolgáltató köteles a megrendelő Szolgáltatási Szerződésben megadott adatainak védelme érdekében a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartására. A szolgáltató nem készít és nem kezel biztonsági mentéseket, így az üzemelésbe fellépő hibák következtében történő adatveszteségét a szolgáltató felelőséget nem vállal, a veszteségben meghatározott kárigényt jogosan megtagadhatja, annak megfizetésére nem kötelezhető. A szolgáltató a megrendelő adatait harmadik személy részére nem adhatja át, amely szabály alól kivételt képez, ha az adatok kiadására a szolgáltatót jogszabály kötelezi, valamint, ha a szolgáltató a megrendelő esetleges szolgáltatási díjtartozása esetén az azonosításához szükséges adatokat egy adósságbehajtó társaság részére adja át.

2.5. A szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani oly módon, hogy a módosítás hatályba lépése előtt legalább 7 nappal a módosított ÁSZF- et a honlapján (https://apms.hu) közzéteszi, és a közzététellel egyidejűleg a szerződéses jogviszonyban álló partnereit a módosítás tényéről a megadott e-mail címre kézbesített levélben értesíti. Az értesítő tartalmazza, hogy a módosított rendelkezések a szolgáltató honlapján megismerhetőek. Amennyiben megrendelő az értesítést követő 15 napon belül kifogást nem emel, úgy a módosított ÁSZF részéről elfogadottnak tekintendő, és a hatályba lépés napjától kezdődően a fennálló Szolgáltatási Szerződések vonatkozásában alkalmazandó.

2.6. A szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban a megrendelőt – a tervezett módosítást legalább egy hónappal megelőzően – tájékoztatni köteles. Az előre kifizetett, határozott idejű szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható a megrendelő hátrányára.
A szolgáltató jogosult szolgáltatási köreinek bővítésére a megrendelő előzetes értesítése nélkül is.

2.7. A szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségének a teljesítéséhez jogosult alvállalkozó vagy más közreműködő igénybevételére.

2.8. Amennyiben felek az ÁSZF-ben foglalt rendelkezésektől el kívánnak térni, úgy az egyedi feltételeket Szolgáltatási Szerződésben rögzítik. Ilyen egyedi feltételeket tartalmazó Szolgáltatási Szerződés megkötésére kizárólag a szolgáltató kezdeményezésére van mód, az ÁSZF-től eltérő szerződéses feltételekre a megrendelő igényt nem formálhat. Az egyedi feltételeket tartalmazó Szolgáltatási Szerződésre a jelen ÁSZF minden olyan rendelkezése irányadó, amelyekről a Szolgáltatási Szerződés eltérően nem rendelkezik.

2.9. A szolgáltató által nyújtott egyes szolgáltatások specifikus leírását, és az azokra vonatkozó, jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérő feltételeket a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező ún. Szolgáltatási Lapok tartalmazzák.

3. A megrendelő jogai és kötelezettségei

3.1. Amennyiben a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási Lap eltérően nem rendelkezik, úgy a megrendelő kizárólag saját maga jogosult a Szolgáltatási Szerződésben az általa megrendelt szolgáltatást használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha a megrendelő ezen jogok gyakorlását harmadik személynek átengedi vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. A megrendelő a szolgáltatást kizárólag rendeltetésszerűen, a vonatkozó jogszabályi, valamint szakmai – így különösen az Internet általános szabályaiban (Netikett) foglalt – előírások figyelembe vételével használhatja, így különösen tilos
– a szolgáltató rendszereinek használatával kéretlen reklámlevelek (SPAM) küldése;
– open relay mail szerver, továbbá szerzői jogokba ütköző tartalomszolgáltatás;
– DOS/DDOS alapú vagy bármilyen más, a hálózatot veszélyeztető támadás;
– e-mail cím, IP cím vagy Ethernet MAC cím hamisítás;
– a szolgáltató részére átadott szerver vagy más berendezés felhasználásával más szerverek, hálózat vagy szolgáltatás elleni támadás;
– a rendeltetésszerű használaton túli üzenetszórásos hálózat forgalmának a figyelése, sniffelése;
– a tárhelyen jogszabályba ütköző módon vagy tartalommal bármilyen anyag elhelyezése vagy továbbítása,
– a hálózaton indokolatlanul nagy fogalom generálása, vagy a szolgáltató többi ügyfele napi működésének szándékos vagy gondatlan akadályozása.
A megrendelő elfogadja és vállalja az Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott hálózatbiztonsági irányelvek (http://www.iszt.hu/iszt/aup.html) betartását.
A megrendelő tudomásul veszi, hogy a 3.1. pontban rögzített tilalmak megsértése esetén a szolgáltató jogosult a szolgáltatás korlátozására, valamint a 4.2. pont szerinti jogkövetkezmény alkalmazására.
A szolgáltató nem vállal felelősséget a megrendelő által a fenti szabályok megsértéséért, vagy egyébként a szerveren vagy a tárterületen elhelyezett adatok esetleges jogszabálysértő tartalmáért. Megrendelő a Szolgáltatási Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy szolgáltató a hálózati forgalomért felelősséget nem vállal.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 3.1. pontban felsorolt szabályok megsértése, avagy a szerveren vagy tárterületen elhelyezett jogszabálysértő tartalom miatt a szolgáltatóval szemben támasztott igények alól a szolgáltatót mentesíteni köteles.
A megrendelő teljes felelősséget vállal továbbá az általa, vagy az általa hozzáférésre feljogosított harmadik személyek által a szerveren vagy tárterületen elhelyezett adatok tartalmáért, a magyar és/vagy a nemzetközi jogszabályok esetleges megsértéséért, és tudomásul veszi, hogy az ebből eredő polgári és büntetőjogi felelősségét a szolgáltatóra nem háríthatja át.
A fentiekre tekintettel megrendelő büntetőjogi és polgári jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a szerveren vagy tárhelyen általa vagy általa erre feljogosított harmadik személyek által elhelyezett minden anyagért szerzői és szomszédos jogok tekintetében is büntetőjogi és polgári jogi értelemben is teljes körű és kizárólagos felelősséget vállal.

3.2. A megrendelő az adott szolgáltatásért – amennyiben a Szolgáltatási Szerződésben egyedi díjban nem állapodnak meg – a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási Lapon feltüntetett ellenértéket (a továbbiakban: szolgáltatási díj) köteles fizetni a szolgáltató részére.
Szolgáltató az egyes szolgáltatásait a Szolgáltatási Lapokon az egyes szolgáltatáshoz rendelt határozott időtartamra nyújtja. Ezen határozott időtartamú szolgáltatás ellenértékét – felek eltérő megegyezése hiányában – megrendelő egy összegben előre köteles megfizetni szolgáltató felé azzal, hogy a szolgáltatási díj a megrendeléssel egyidejűleg, egyedi díj esetében pedig a Szolgáltatási Szerződésben foglalt időpontban esedékes.
Szolgáltató a megrendelő által igénybe vett szolgáltatások időtartamát figyelemmel kíséri, és ennek keretében a lejáratot megelőző 10 nappal értesítőt küld a megrendelő által megadott e-mail címre mindazon szolgáltatás feltüntetésével, amelyek a határozott időtartamukra tekintettel megszűnnek.
Amennyiben megrendelő a szolgáltatás lejártának napjáig a szolgáltatásra vonatkozó hatályos Szolgáltatási Lapon szereplő díjtételt szolgáltató felé megfizeti, úgy Felek a határozott időtartamú szerződést – újabb Szolgáltatási Szerződés megkötése nélkül – a díjtétellel érintett időtartamra meghosszabbítottnak tekintik. A díj megfizetésének napja, amikor az összeg a szolgáltató részére készpénzben átadásra, avagy átutalás útján bankszámláján jóváírásra kerül.
Egyedi szerződéses feltételeket tartalmazó Szolgáltatási Szerződés esetén kizárólag a felek írásban rögzített megállapodása alapján van lehetőség a jogviszony meghosszabbítására.
A szolgáltató a megrendelő által megfizetett szolgáltatási díjról a jogszabályi előírásoknak megfelelő elektronikus formában előállított számláját legkésőbb a szolgáltatási díj beérkezésétől számított 3 (három) napon belül köteles elektronikus és/vagy postai úton eljuttatni a megrendelő részére. A megrendelő kijelenti, hogy a szolgáltató elektronikus számláját is elfogadja.
Amennyiben az egyedi feltételeket tartalmazó Szolgáltatási Szerződésben foglalt fizetési határidőt, avagy megrendelő egyéb, a szolgáltatót a Szolgáltatási Szerződés (beleértve a jelen ÁSZF) alapján megillető egyéb díj késedelmes megfizetése esetén köteles a jelen ÁSZF-ben foglalt egyéb következmények mellett magánszemély megrendelő esetén a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő, gazdasági társaság megrendelő esetén a Ptk. 301./A §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére is.

3.3. A megrendelő polgári és büntetőjogi felelőssége tudatában az ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Szolgáltatási Szerződésben megadott adatai – a szolgáltató részére bemutatott vagy másolatban átadott személyi igazolvány és lakcímkártya, illetőleg cégkivonat és aláírási címpéldány alapján – a valóságnak megfelelnek, ennek alapján jogosult a jelen szerződés megkötésére, továbbá, hogy a 3.4. pontban foglaltak szerint az igénybevett szolgáltatás jellege szerint szükségszerűen a szolgáltató részére átadott számítógépre (mind hardver, mind szoftver) és egyéb berendezésekre a vonatkozóan kizárólagos rendelkezési, illetőleg használati jogosultsággal bír.
A megrendelő hozzájárul az adatainak az ÁSZF 2.4. pontjában meghatározott kezeléséhez és a szolgáltató által azok nyilvántartásához, továbbá ahhoz, hogy nevét és az általa – a Szolgáltatási Szerződés és jelen ÁSZF alapján – igénybe vett szolgáltatások megnevezését a szolgáltató saját marketing és referencia céljaira felhasználja.
A megrendelő köteles a Szolgáltatási Szerződésben megadott adataiban bekövetkezett bármely változást haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított 15 napon belül jelezni a szolgáltató felé, a „kapcsolattartásra megjelölt e-mail cím”-et ide nem értve. Utóbbi adat megváltozása esetén a megrendelő a változást legkésőbb annak napján köteles a szolgáltató felé bejelenteni. A bejelentés elmaradása esetén a megrendelő által korábban megadott e-mail címre továbbított küldemények az 5.1. pont szabályai szerint kézbesítettnek tekintendőek, és a kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények minden további intézkedés nélkül beállnak.
A megrendelő a jelen pontban foglalt kötelezettségeinek megszegése esetén köteles az abból a szolgáltató, akár más harmadik személy oldalán keletkezett teljes kár megtérítésére.

3.4. A megrendelő tudomásul veszi, hogy az igénybevett szolgáltatás jellegétől függően a tulajdonában vagy használatában álló berendezések, szerverek helyszíni hozzáférése, elvitele céljából a szolgáltató kizárólag munkaidőben és a szolgáltatóval előzetesen egyeztetett időpontban biztosít lehetőséget az ÁSZF 4.5. pontjában foglaltak figyelembevételével. A technikai hozzáférés időtartama 1 (egy) nap alatt maximum 1 (egy) órát vehet igénybe. Amennyiben a helyszíni hozzáférés hosszabb ideig tart, úgy a megrendelő a szolgáltatási díjon felül – a hozzáférés napján – az előírtat meghaladó, minden további megkezdett óráért 15.000,- Ft.- ot, azaz tizenötezer forintot köteles fizetni a szolgáltató részére.
Minden olyan helyzetben, amikor a késedelmes intézkedés elháríthatatlan károkat okozna, szolgáltató 0-24 órában hozzáférést biztosít megrendelő számára. Amennyiben utóbb fény derül arra, hogy az intézkedés sürgőssége nem volt indokolt, úgy megrendelő köteles a szolgáltatónak az ebből fakadó mindennemű költségét megtéríteni.
3.5 A megrendelő vállalja, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevétele folyamán bármilyen rendellenességet észlel, erről a szolgáltatót haladéktalanul értesíti, valamint ő maga is igyekszik minden tőle elvárhatót megtenni, illetőleg a szolgáltatót – ha annak szükségessége merül fel – segíteni a rendeltetésszerű működés helyreállításáért.

3.6. A megrendelőt a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító és jelszó tekintetében harmadik illetéktelen személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli, melynek megszegése esetén az ezzel okozott kárért teljes felelősséggel tartozik.

4. A szerződés megszűnése

4.1. A határozott időtartamra létrejött Szolgáltatási Szerződés a határozott időtartam elteltével megszűnik, kivéve, ha a felek a szerződést a lejáratot megelőzően a 3.2. pontban rögzített módon meghosszabbítják.
Amennyiben a megrendelő több, 20 napon belül lejáró szolgáltatással rendelkezik, ám a lejárat időpontjáig valamennyi szolgáltatás díja újból maradéktalanul megfizetésre nem kerül, úgy szolgáltató minden olyan szolgáltatást a lejárat időpontjában megszűntnek tekint, amelyet a megfizetett ellenérték nem fedez arra tekintettel, hogy a megfizetett összeget a szolgáltató – megrendelő ettől eltérő, kifejezett nyilatkozata hiányában – mindig a legkorábbi lejáratú szolgáltatás ellentételezéseként veszi figyelembe mindaddig, amíg így kiegyenlíthető szolgáltatás van.

4.2. Rendkívüli felmondásnak csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén van helye, így különösen a szolgáltató akkor jogosult a szerződés rendkívüli felmondására, ha a megrendelő:
– a szolgáltatási díjfizetéssel az egyedi feltételeket tartalmazó Szolgáltatási Szerződésben meghatározott határidőhöz képest késedelembe esik,
– megszegi a jelen ÁSZF 3.1 pontjában meghatározott kötelezettségeit, így különösen az ott felsorolt tilalmakat
– megszegi az 5.1. pontban foglalt e-mail cím elérhetőségének követelményét. A megrendelő különösen akkor jogosult a Szolgáltatási Szerződés rendkívüli felmondására, ha szolgáltató a 2.1.-2.2. pontokban meghatározott szolgáltatását az ott megjelölt kiesési időn kívül hosszabb időszakban nem biztosítja,
– megszegi az 5.1. pontban foglalt e-mail cím elérhetőségének követelményét. Bizonyos szolgáltatásokhoz a Szolgáltatási Lapokon feltüntetett módon pénzvisszafizetési garancia jár.

A szolgáltató rendkívüli felmondása esetén a megrendelő részére a már megkezdett és előzetesen kifizetett – a 3. 2. pontban meghatározottak szerint számítandó – időtartamra igénybe vett szolgáltatás ellenértéke nem jár vissza.
A rendkívüli felmondás a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal megszünteti.

4.3. AZ ÁSZF 4.2. pontjaiban meghatározott felmondásnak kizárólag írásban, megfelelő indokolással ellátva van helye, amelyet a másik félnek postai úton vagy a Szolgáltatási Szerződésben kapcsolattartásra megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben kell kézbesíteni. A felmondás kézbesítésére az 5.1. pontban foglalt rendelkezés az irányadó.
A Szolgáltatási Szerződés bármely okból történő felmondása nem mentesíti egyik felet sem azon kötelezettségei alól, amelyek a felmondás időpontjában fennálltak.

4.4. Egyik fél sem felel a Szolgáltatási Szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért olyan esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan esemény (vis major) merül fel, amely megakadályozza a szerződésszerű teljesítést. Ilyen körülménynek tekintendő például a háborús cselekmények, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, a lázadás, a szabotázs, a robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás illetve más természeti katasztrófa, szervertámadás, hackertámadás, jogosulatlan hozzáférések, továbbá a honvédelmi törvény vagy a rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.
Ha vis major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik fél jogosult a Szolgáltatási Szerződést az ÁSZF 4.2. pontjában meghatározottak szerint azonnali hatállyal felmondani. A vis major esemény bekövetkeztéről az érintett fél köteles a másik felet írásban értesíteni. A teljesített szolgáltatások ellenében járó szolgáltatási díj kiegyenlítése alól a vis major körbe tartozó események nem jelentenek mentességet.


4.5. Amennyiben a megrendelőnek a Szolgáltatási Szerződés alapján szolgáltató felé tartozása nem áll fent, úgy egy mindkét fél által előzetesen egyeztetett időpontban a szolgáltató a működési helyén visszaadja a megrendelő részére a jelen szolgáltatási jogviszony következtében a szolgáltatás jellegénél fogva esetlegesen a szolgáltatóhoz került, a megrendelő tulajdonában vagy használatában álló szervert és más berendezést.
A megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a részére mindaddig nem köteles a birtokában lévő, megrendelő tulajdonában vagy használatában álló szervert és más berendezést visszaadni, amíg a megrendelő a Szolgáltatási Szerződés alapján fennálló bármely tartozását teljes mértékig ki nem egyenlítette. Amennyiben a megrendelő fennálló fizetési késedelme az 1 (egy) hónapot meghaladja, a szolgáltató jogosult a megrendelő saját tulajdonát képező szerverét és egyéb berendezését – a megrendelő hozzájárulása nélkül – értékesíteni és az annak során befolyt vételárból a szolgáltatási és egyéb díj igényét kielégíteni. A vételár esetlegesen fennmaradó részét a szolgáltató a megrendelő részére köteles kifizetni.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. A felek közötti kapcsolattartás a Szolgáltatási Szerződésben mindkét fél által meghatározott e-mail címre történő levelezés útján történik. A felek által a másik fél e-mail címére küldött valamennyi értesítés, számla vagy bármely más levél a kiküldést követőn nap kézbesítettnek minősül (kézbesítési vélelem), kivéve, ha a küldő fél a levél kézbesítéséről hibajelentést kap. Amennyiben a címzettől az e-mail cím megváltozása miatt, vagy egyébként hibajelentés érkezik és a címzett a másik fél felé az email címének esetleges megváltoztatását nem jelezte, úgy ez a szerződés súlyos megszegésének minősül, és a küldő fél – amennyiben a címzett a küldő esetleges szóbeli vagy telefonos értesítésére sem hajlandó a kézbesítésre megfelelő e-mail címet megadni – jogosult az ÁSZF 4.2. pontjában foglaltak szerint a Szolgáltatási Szerződés rendkívüli felmondására.

5.2. A felek büntetőjogi felelősségük tudatában kölcsönösen kijelentik, hogy tulajdonosként vagy meghatalmazottként jogosultak a Szolgáltatási Szerződés megkötésére, illetőleg az abban, valamint jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeik teljesítésére.

5.3. A Szolgáltatási Szerződés kizárólag a felek közös megegyezésével módosítható, kizárólag és minden esetben a következő fizetéssel érintett hónap, vagy év első napjával.

5.4. A felek a Szolgáltatási Szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, és a Szolgáltatási Szerződésből illetőleg az annak részét képező, jelen ÁSZF-ből eredő jogvitájukat igyekeznek békés úton rendezni, ennek eredménytelensége esetén pedig kikötik a Budapest Város, a jogvitára hatáskörrel rendelkező rendes bíróság kizárólagos illetékességét.

5.5 A Szolgáltatási Szerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok, így különösen a Ptk. rendelkezései az irányadók.